Webmail

E-mail:

Jelszó:

Ügyfélkapu

Felhasználónév vagy e-mail cím:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Általános szerződési feltételekA Webkomfort Kft. Általános Szerződési Feltételei internetes szolgáltatások (domain név és weboldal üzemeltetés) nyújtása tárgyában.

Jelen ÁSZF elfogadásával Ön szolgáltatási feltételeinket elfogadja, a Szolgáltatási keretszerződése létrejön.

Jelen dokumentum Előfizető megrendelésével, és az ahhoz kapcsolódó előfizetői szerződéssel együtt érvényes.

Jelen dokumentum a konkrét előfizetői szerződés kiegészítéseként szolgáló, általános szerződési feltételeket tartalmazó dokumentum. Amennyiben jelen ÁSZF, és az előfizetéshez kapcsolódó előfizetői szerződés egymásnak ellentmondó, vagy egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz, akkor a függelékben foglaltak az
irányadók.

1. Az ÁSZF hatálya

1.1 Jelen ÁSZF kiterjed a Webkomfort Kft. minden internetes szolgáltatása tárgyában megkötött Előfizetési Szerződésre (többek között tárhely szerződések, weboldal készítés vállalkozói szerződése). Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit. Az Előfizető által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat, a Szolgáltató által felszámított díjakat, és az Előfizető által választott díjcsomagot felek a megrendelt szolgáltatáshoz tartozó Előfizetői Szerződésben határozzák meg.

1.2 A Szolgáltatási Keretszerződés a "domain név igénylő lap" vagy "előfizetői szerződés" Előfizető általi aláírásával jön létre.

1.3 Hatályos: Jelen ÁSZF 2022.08.30. napjától hatályos

1.4. A Szolgáltatási Szerződés módosítása minden esetben írásban történik.

2. Szolgáltató adatai

A Szolgáltatói szerződésekben meghatározott Szolgáltatásokat a webkomfort.hu weboldal üzemeltetője, a Webkomfort Kft. nyújtja

A cég adatai a következők:

Cég neve: Webkomfort Kft.

Székhely: 1181 Budapest, Havanna u. 8.
Bankszámlaszám: K&H Bank 10401282-50526769-65841002
Adószám: 25089448-2-43
Közösségi adószám: HU25089448
Cégjegyzékszám: 01-09-199115

Tárhely szolgáltató adatai
A Webkomfort Kft. weboldalai számára a tárhelyet saját szolgáltatási infrastruktúráján belül biztosítja, az elérhetőségek megegyeznek a cégadatoknál szereplő adatokkal.

3. A Szolgálató által jelen ÁSZF keretében szabályozott szolgáltatások köre

3.1. Domain szolgálatás

3.1.1. Szolgáltató .hu domain szolgáltatás értékesítését akkreditált .hu domain regisztrátorként végzi. Nemzetközi domainregisztrációt magyarországi és külföldi domain regisztrátorokon keresztül végez.

3.2. Tárhely szolgáltatás

Bármely szolgáltatás, ahol Szolgáltató lehetővé teszi, hogy Előfizető vagy Előfizető honlapján keresztül az Internet felhasználói adatokat töltsenek fel a szerverre, tehát bármilyen módon olyan adatok kerülnek fel a szerverre, amit nem a szolgáltató tölt fel rá, Tárhely szolgáltatásnak minősül. Ilyen például a webhosting szolgáltatás, e-mail tárhely, FTP tárhely is.

4. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma, a szerződéskötés menete

4.1. Szolgálató az Előfizető részére a Szolgáltatási Szerződésben vagy a Domain igénylésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a honlapon közzétett érvényes árlistában, a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) és a Megrendelésben és Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek szerint.

4.2. Szolgálató a megrendelői felületet olyan formán alakította ki, hogy segítségével Előfizető részére online szerződéskötést biztosít. A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon bármely megrendelhető szolgáltatás megrendelésével, használatával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

4.3. A szerződés nyelve magyar, amely elektronikus úton, távollévők között, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésként jön létre. A megrendeléseket és szerződéseket Szolgáltató iktatja, utólagosan az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott időtartamig hozzáférhetők.

4.4. Előfizető a domain igénylés és tárhely szolgáltatás kiválasztásakor ellenőrizheti a választott szolgáltatások díját, amennyiben azokat megfelelőnek tartja, úgy a megrendelés teljesítéséhez önkéntesen, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan megadja adatait.

A szolgáltatások kiválasztását, és az adatok megadását követően a "Megrendelés" gomb megnyomása után

A szolgáltatások kiválasztását, és az adatok megadását követően a "Megrendelés" gomb megnyomása után

a.) BANKKÁRTYÁS FIZETÉS esetén: átirányítja a Megrendelőt az OTP Simplepay oldalára, ahol elvégezhető a bankkártyával, vagy a Simplepay rendszerével történő fizetés. Sikeres fizetés esetén Szolgáltató rendszere elkészíti és e-mailben megküldi a domain igénylő lapot, és/vagy az előfizetői szerződést, valamint maximum 8 munkaórán belül kiállítja a szolgáltatáshoz kapcsolódó számlát, pénzügyi teljesítést nem igényel jelzéssel.

b.) BANKI ÁTUTALÁS esetén: Szolgáltató rendszere elkészíti és e-mailben megküldi a domain igénylő lapot, és/vagy az előfizetői szerződést, valamint a rendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjbekérőt. Előfizető a díjat banki átutalással rendezheti. A Szolgáltató a szolgáltatás díjának beérkezése után a számviteli törvényeknek megfelelő számlát állít ki, és küld meg e-mailben Előfizető részére, pénzügyi teljesítést nem igényel jelzéssel.

4.5. Sikeres fizetés esetén a rendelt szolgáltatások teljesítését megkezdi a Szolgáltató.

4.6. A szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt Előfizető a megrendelés során megadott téves adatait a Szolgáltató felé beküldött online megrendelés esetén a szolgáltatás díjának rendezése előtt új megrendelés leadásával javíthatja, tekintettel arra, hogy önmagában a megrendelés leadása fizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

A javítás érdekében több megrendelés is leadható, azonban a befizetést Előfizetőnek a Szolgáltatótól kapott hibamentes megrendeléshez kapcsolódó díjbekérő sorszám közleményben való feltüntetésével szükséges megtennie annak érdekében, hogy Szolgáltató a megfelelő megrendelést tudja teljesíteni.

4.7. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az Előfizetői megrendeléseket az összes teljesítéshez szükséges feltétel végrehajtása esetén teljesíti. Általánosságban feltétel a szolgáltatás elindításához szükséges dokumentumok aláírtan, szkennelt, vagy fotózott formában, e-mailben való visszaküldése; domain regisztráció esetén a szabályzatnak való megfelelőség igazolása, hiánypótlás kérések teljesítése. A konkrét és/vagy egyedi feltételekről Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Előfizetőt. Domain szolgáltatás esetén ugyanarra a domain névre beérkező igények közül Szolgáltató annak az Előfizetőnek az igényét teljesíti, amelyik korábban teljesíti a feltételeket. Előfizető egyetért azzal, hogy Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, ha a feltételek teljesítésének hiánya miatt a domain szolgáltatást Szolgáltató nem vagy más Előfizetőnek teljesíti, vagy a domain nevet harmadik fél szerzi meg más regisztrátornál.

5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására évi 99%-os rendelkezésre állással. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

5.2 A Szolgáltatásban felmerülő hiba esetén a Szolgáltató köteles a hiba elhárításáról mielőbb gondoskodni a tőle elvárható módon. Előfizető az észlelt hibát a Szolgáltató honlapján található elérhetőségeken jelenti be, a Szolgáltató minden bejelentést kivizsgál, melynek eredményéről Előfizetőt emailben értesíti. Nem tartozik a Szolgáltató felelősségkörébe a Szolgáltatással nem összefüggő hibajelenségek kezelése.

5.3. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított legkésőbb 8 munkanapon belül biztosítani.

5.4. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. Szolgáltató rendszere automatikusan díjbekérőt állít ki és küld meg e-mailben Előfizető részére a megrendelt szolgáltatásokról, mely kiegyenlítését követően azonnal kiállítja a törvényi előírásoknak megfelelő számlát. A díjbekérő alapján kiállított számla teljes mértékben megegyezik a díjbekérő tartalmával, megjegyzés rovatában "Pénzügyi teljesítést nem igényel" jelzéssel van ellátva.

5.5. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

5.6. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

5.7. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, ez azonban nem mentesíti az Előfizetőt az adatok mentésének a felelőssége alól. Szolgáltató nem vállal felelősséget sem az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

5.8. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 4.5 pontban leírt eset

5.9. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani. Szolgáltató az ÁSZF változásáról annak hatályba lépése előtt közleményt tesz közzé honlapján.

5.10.Hibás teljesítés: Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az Előfizető a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

5.11. Hibás teljesítésnek minősül, ha a szolgáltatás a vállalt rendelkezésre állási időn túl a Szolgáltató érdekkörébe tartozó működési rendellenesség következtében korlátozottan vagy egyáltalán nem használható.

5.12. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a hiba az Előfizető érdekkörében keletkezett, ha jelen ÁSZF 3.7. pontjában szabályozott szüneteltetés vagy felmondás lépett életbe, ha az Előfizető az alapvetően biztosított szolgáltatás minőségétől eltérő szolgáltatást, illetve szolgáltatási feltételek teljesítését várja el, vagy a hiba elháríthatatlan külső ok miatt keletkezett.

5.13. Vis maior: egyik fél sem felel a szerződéses kötelezettsége teljesítéséért, annak elmaradásáért, az abból származó kárért vagy költségért azon esetekben, amikor bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződésszerű teljesítést, a szolgáltatás igénybe vételét.

5.14. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A kellékszavatossági igényt Előfizető a Szolgálatóval szemben érvényesítheti.

5.15. Hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényként Előfizető kérhet kijavítást, kicserélést, kivéve, ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy aránytalan többletköltséggel járna. Előfizető igényelheti a szolgáltatás díjának arányos leszállítását.

5.16. Az Előfizető köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után Előfizető köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

6.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

6.2. Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.

6.3. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

6.4. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

6.5. Előfizető köteles a tárhelyén elhelyezett minden adatért és domainért anyagi, erkölcsi és jogi felelősséget vállalni.

6.6. A szolgáltatások megrendelése után a Szolgáltató az Előfizető részére díjbekérőt küld a fizetendő díjakról. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat kizárólag az előfizetési díj kifizetése után aktiválja.

6.7. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy, amennyiben a szolgáltatáshoz kapcsolódóan rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel, úgy Ügyfélkapu fiókjában elvégezni a szükséges módosításokat

7. A Szerződés hatálya

7.1. A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

7.2. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

7.3. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

7.4. A Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott tájékoztatást a honlapján közzétett - bármikor elérhető és letölthető - jelen Általános Szerződési Feltételekben az Előfizető rendelkezésére bocsátja.

7.5. A Fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) a szolgáltatás megrendelésétől, szerződéskötéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben, a jogszabályban meghatározott időtartamon (14 napon) belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási jogát a Fogyasztó az Ügyfélszolgálat címére történő egyértelmű nyilatkozatának vagy az alábbi nyilatkozat mintának az elküldésével gyakorolhatja.
Címzett: Webkomfort Kft. (info@webkomfort.hu, 1181 Budapest, Havanna u. 8.)
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (szolgáltatás megnevezése, domainnév, vagy díjbekérő sorszám)
Szerződéskötés vagy megrendelés időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
Kelt:
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

7.6. Amennyiben Fogyasztó elállási szándékát Szolgáltató tudomására hozta, a Szolgáltató köteles az Előfizető által kifizetett összeget a jogszabályban meghatározott határidőn (14 nap) belül visszatéríteni.

7.7. Az Előfizető nem gyakorolhatja az 7.5 pontban meghatározott elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést az Előfizető beleegyezésével megkezdte. A gyakorlatban az Előfizető az elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy mindaddig, amíg a megrendelt szolgáltatások nincsenek használatra kész állapotban, illetőleg a domain regisztráció a Nyilvántartó rendszerében nem teljesült, addig a szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

7.8. Amennyiben azonban a szolgáltatás tárgyát képező megrendelések kifizetésre, kiszámlázásra és teljesítésre kerültek – akkor is, ha a jogszabályban meghatározott elállási határidőn belül történt – úgy az Előfizető ezt követően az 7.5 pontban meghatározott elállási jogot nem gyakorolhatja.

7.9. A megrendelt szolgáltatások teljesítésének időpontja az aktiválás vagy a teljesítésről szóló e-mail elküldésének időpontja.

7.10. A Fogyasztó arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését elállási jogának lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni. A gyakorlatban Fogyasztó a szolgáltatás aktiválását a Szolgáltató által küldött aktiváló link segítségével végezheti el, amivel a teljesítés a szolgáltatástól függően azonnal megtörténik vagy megkezdődik. Az aktiválást követően fogyasztót a 45/2014 (II.26) Korm. rendelet szerinti 14 napos felmondási jog illeti meg.

7.11. A Fogyasztó felmondási jogát 7.5. pontban részletezett elállási jog gyakorlásával egyező módon érvényesítheti.

7.12. A Fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően. A közvetített szolgáltatások aktiválása egészben történő, azonnali teljesítésnek minősül. Közvetített szolgáltatás többek között a domain regisztráció, átregisztráció vagy az SSL certifikáció kiállítás.

7.13. Az aktiválást követő felmondási jog gyakorlása esetén Fogyasztó köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

7.14. A határozatlan idejű szerződés rendes felmondással az Előfizető által pénzügyileg rendezett előfizetési időszak utolsó napjára vonatkozóan bármikor felmondható, bármelyik fél által, a szerződés előfizetési időszakon túli fenntartására egyik félnek sincs kötelezettsége. Az előfizetési időszakot megelőző megszüntetés rendkívüli felmondás keretében szüntethető meg.

8. Értesítés
8.1. Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek.

8.2. Amennyiben az Előfizető e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni e-mailben, valamint az ügyfélkapu hozzáférésében, az e-mail kapcsolattartási adatok alatt

8.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Előfizető elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy tárhely törlése elérhetetlenség miatt).

9. Szolgáltatások lejárata, megújítása
9.1. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokat előre fizetéssel, előre meghatározott időtartamokra (továbbiakban: „Előfizetés”) biztosítja. Az előre meghatározott időtartam utolsó napján a szolgáltatás lejár.

9.2. Az Előfizetés lejáratát megelőző 30. napon a Szolgáltató az Előfizetőt e-mailben tájékoztatja az Előfizetés megújításának lehetőségeiről, valamint megküldi a kapcsolódó díjbekérőt. Az Előfizetés folytatódik, amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által meghatározott módon az előfizetési díjat rendezi.

9.3. Az Előfizetés díjának rendezésekor Szolgáltató számlát állít ki és küld meg emailben az Előfizető részére, pénzügyi teljesítést nem igényel jelzéssel. Szolgáltató a távnyomtatású számlát Előfizető által elfogadottnak tekinti – és postai példányt nem küld – kivéve, ha Előfizető a számla kiállítását követő 15 napon belül postai kiküldési kérelmét emailben jelzi.

9.4. Amennyiben Előfizető az Előfizetés díját lejárat előtt Szolgáltató felé nem rendezi, Szolgáltató a szolgáltatást az Előfizetés lejáratának napján törli. Az Előfizetés törlésével a Szolgáltató és Előfizető között létrejött, az Előfizetésre vonatkozó szerződés azonnali hatállyal megszűnik.

9.5. A Szolgáltatás törléséből adódó kárért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

9.6. Előfizető az Előfizetést a pénzügyileg rendezett időszak utolsó napjáig bármikor felmondhatja a Szolgáltató felé küldött hiteles nyilatkozattal, e-mailben, faxon, postai úton vagy a Szolgáltató által biztosított online felületen keresztül.

9.7. A Szolgáltató a felmondott szolgáltatást a felmondást követően, az Előfizetés lejáratának napján törli.

10. Jogérvényesítési lehetőségek
Szolgáltató Ügyfélszolgálata
10.1. Előfizető a Szolgáltatással kapcsolatos kérdést, hibát vagy panaszt jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott levelezési és email elérhetőségeken jelentheti be.

10.2. A bejelentés vagy panasz beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül a Szolgáltató írásban – email – köteles válaszolni Előfizetőnek.

10.3. Amennyiben Fogyasztónak minősülő Előfizető nem tartja kielégítőnek a választ vagy nem sikerül rendezni a felmerült vitát, akkor a 10.5., 10.7. és 10.9. pontban részletezett szervezetekhez fordulhat jogorvoslatért.

10.4. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Szolgáltatás igénybevételéből eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton rendezni.

10.5. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Weboldal: http://bekeltet.hu/

10.6. Fogyasztókkal felmerült jogvita esetén Szolgáltatót a székhely szerint illetékes Békéltető Testülettel együttműködési kötelezettség terheli. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlásra terjed ki.

10.7. Fogyasztó igényérvényesítéséhez, jogviták rendezéséhez használhatja az Európai Parlament és Tanács rendeletben létrehozott online vitarendezési platformját. Európai Unió online vitarendezési platform - ODR

10.8. Európai Unió online vitarendezési platform - ODR platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr/

10.9. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu/

11. Adatkezelés

11.1. Szolgáltató Adatkezelőként az Adatvédelmi Szabályzatban részletezett módon rögzíti és védi az Előfizetők, köztük Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR) szerint Érintettek személyes adatait.

11.2. Az Előfizetők a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatás használata során a hatályos jogszabályok és a GDPR figyelembe vételével tárolhatnak személyes adatokat. Ebben az esetben Előfizető Adatkezelőnek, Szolgáltató Adatfeldolgozónak minősül. Az adatkezelés jogszerűségéért Előfizető (Adatkezelő) felel.

11.3. Jelen pont célja a GDPR 28. cikk (3) pontban előírt (9) pont szerint írásos szerződési kötelezettség teljesítése, ennek módja a (6) pont szerint Általános Szerződési Feltételekben történő rögzítés.

11.3.1. Az adatkezelés tárgya: az adatfeldolgozás a Szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása során az Előfizető (Adatkezelő) által végzett adatkezeléshez technikai infrastruktúra biztosítására terjed ki (tipikusan weboldal tárolás, megjelenítés és email szolgáltatás formájában).

11.3.2. Az adatkezelés időtartama: az Előfizető (Adatkezelő) határozza meg, legfeljebb a Szerződés fennállásának és a biztonsági adatmentések elérhetőségének időszaka.

11.3.3. Az adatkezelés jellege és célja: a Szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása.

11.3.4. A személyes adatok típusa, érintettek kategóriái: az Előfizető (Adatkezelő) határozza meg.

11.4. Az Előfizető (Adatkezelő) által kezelt adatokat érintő adatvédelmi incidensek nyilvántartási és a felügyeleti hatóság felé történő bejelentési kötelezettsége az Előfizetőt (Adatkezelőt) terheli.

11.5. Szolgáltató biztosítja rendszereinek bizalmas jellegét, integritását, ellenálló képességét és az ÁSZF 5.1. szerinti rendelkezésre állását.

11.6. Szolgáltató szervereit telephelyén, és az ATW Internet Kft. magyarországi szervertermében tárolja. A szerverekhez hozzáféréssel kizárólag Szolgáltató, annak alkalmazottja vagy megbízott rendszergazdája rendelkezik. Szolgáltató biztosítja nevezettek titoktartási kötelezettségének meglétét. A szerveren tárolt adatokhoz az ATW Internet Kft-nek nincs hozzáférési jogosultsága.

11.7. Az Előfizető (Adatkezelő) saját választása szerint tölti fel a tárhelyre a weboldal programkódját (fájl, adatbázis). Az adatok biztonsága érdekében Szolgáltató felhívja a figyelmet a programkódok rendszeres és naprakész frissítésének kritikus fontosságára.

11.8. A weboldal programkódjának sérülékenységéből eredő, vagy az Előfizető (Adatkezelő) érdekkörébe tartozó adatvédelmi incidensért és az adatok védelméért kizárólag az Előfizető (Adatkezelő) felelős. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az érintettek védelmének érdekében a szolgáltatás működését korlátozza vagy a 5.6. pont szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondja.

11.9. A Szolgáltató a szolgáltatás használata és harmadik fél általi igénybe vétele során keletkező ideiglenes technikai állományokat (naplófájlok, webszerver forgalmi napló stb...) a rendszerek működésének fenntartása és biztosítása érdekében rögzíti, a tevékenység során megismert adatok alapján nem törekszik konkrét személyek azonosítására.

11.10. A Szolgáltató Adatvédelmi szabályzata az alábbi oldalon tekinthető meg: Adatvédelmi Szabályzat

12. Adatfeldolgozás

12.1. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az Előfizető utasításai alapján adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat lát el, a Szolgáltató adatfeldolgozónak, Előfizető pedig adatkezelőnek minősül. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatfeldolgozói tevékenysége során az alábbi feltételek szerint jár el, illetve arra az alábbi rendelkezések

12.2. A Szolgáltató, mint adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, azonban szükséges a tájékoztatása, amely az Előfizető feladata.

12.3. A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag az Előfizető írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is –, kivéve akkor, ha az
adatkezelést a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról a Szolgáltató az Előfizetőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az Előfizető értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.

12.4. A Szolgáltató által végzett adatfeldolgozás célját/céljait az Előfizető jogosult meghatározni. A Szolgáltató a 12.5. pontok szerinti személyes adatokat a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésben foglalt célok elérése érdekében, az ott meghatározott ideig kezeli. Ezt követően a Szolgáltató a személyes adatokat véglegesen és helyreállíthatatlanul törli, vagy amennyiben Előfizető írásban kéri, úgy visszajuttatja részére és törli a
meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő.

12.5. Az adatfeldolgozással érintett személyes adatok típusa és az érintettek kategóriái

12.5.1. A Szolgáltatás keretein belül kezelt adatok körét Előfizető mint adatkezelő határozza meg, és teszi közzé saját Adatkezelési nyilatkozatában. A kezelt adatok lehetnek például név, cím, e-mail cím, IP cím stb.

12.5.2. A szolgáltatás jellegéből adódóan, mivel adatkezelő az adatokat maga tölti fel szolgáltató eszközeire és nem történik átadás vagy átvétel, jelen szerződés keretein belül felek az adatok körét nem határozzák meg pontosan, csak leszögezik, hogy Előfizető tárolhat személyes adatokat Szolgáltató eszközein.

12.5.3. A kezelt adtatok köréről Szolgáltatónak mint adatkezelőnek a szolgáltatás jellegéből adódóan nincs tudomása, csak abban az esetben, ha az eszközén tárolt adatokat kifejezetten megnézi, és azokat technikailag elemzi.

12.5.4. Előfordulhat olyan eset, amikor Megrendelő adatkezelőként Szolgáltató eszközein úgy tárol adatokat, hogy azt Szolgáltató mint adatkezelő nem képes megtekinteni, értelmezni. Például titkosított adatok.

12.6. Adatbiztonság

12.6.1. A Szolgáltató biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak.

12.6.2. Szolgáltató a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

12.6.3. A Szolgáltató intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Előfizető utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

12.6.4. Szolgáltató bizonyos szolgáltatások nyújtásához további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi. Az uniós vagy tagállami jog alapján létrejött szerződés vagy más jogi aktus útján erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek a Szolgáltató és Előfizető között létrejött szerződésben vagy egyéb jogi aktusban szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik az Előfizető felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

12.6.5. Előfizető jogosult ellenőrizni a Szolgáltatónál a szerződés szerinti adatfeldolgozói tevékenysége végrehajtását. Ellenőrzési jogkörében eljárva Előfizető jogosult a Szolgáltatótól az általa végzett adatfeldolgozással
kapcsolatban felvilágosítást, illetve tájékoztatást kérni, amelynek a Szolgáltató az Előfizető megkeresésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles eleget tenni.

12.7. A Szolgáltató a tudomására jutott adatvédelmi incidensről Előfizetőt haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül értesíti. A Szolgáltató ennek során – amennyiben ez lehetséges – tájékoztatja Előfizetőt az incidens bekövetkeztének időpontjáról és körülményeiről, várható hatásairól, az incidenssel érintett személyek köréről és hozzávetőleges számáról, valamint az incidens orvoslása érdekében megtett intézkedéseiről.

12.8. Az adatkezelés jogszerűségéért – ideértve az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasításokat is – Előfizető, mint adatkezelő tartozik felelősséggel.

12.9. Szolgáltató felelőssége kizárólag a szerződés szerinti adatfeldolgozói tevékenysége körében végzett adatkezelések biztonságára, valamint az Előfizető utasításainak végrehajtására terjed ki. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Előfizető általi nem jogszerű adatkezelésekért, tovább azon esetekért, amelyek az Előfizető az adatfeldolgozás körében adott célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszerűtlen utasítására vezethető vissza, különös tekintettel arra az esetre, amikor Előfizető elavult, könnyedén feltörhető szoftvert telepít Szolgáltató eszközére.

12.10. Felek az általuk végzett adatkezelési/adatfeldolgozói műveletek során kötelesek egymással kölcsönösen együttműködni és tájékoztatni egymást valamennyi az adatkezeléssel/adatfeldolgozással kapcsolatos lényeges körülményről. Ennek elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél tartozik felelősséggel.

13. Egyebek

13.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

13.2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Cookie kezelése

Weboldalunkon olyan technológiákat használunk, mint a cookie-k az eszközadatok tárolására és/vagy eléréséhez. Ezt a böngészési élmény javítása és a (nem) személyre szabott hirdetések megjelenítése érdekében tesszük. Ha beleegyezik ezekbe a technológiákba, akkor olyan adatokat dolgozhatunk fel ezen az oldalon, mint a böngészési viselkedés vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmulasztása vagy visszavonása bizonyos funkciókat és az oldal működését hátrányosan érintheti.

Szükséges

A weboldal használhatóvá tételéhez szükséges cookie-k az alapvető funkciók engedélyezésével. A weboldal nem működik megfelelően ezen cookie-k nélkül. (mindig aktív)

Beállítások

A felhasználó által nem kért preferenciák tárolásának legitim céljához szükséges.

Statisztikák

Kizárólag statisztikai célokra használunk.

Marketing

A marketing cookie-k a látogatók követésére szolgálnak a webhelyeken.

Cookie kezelés
TOVÁBB A KOSÁRHOZ ››